โครงการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รัฐบาล) แอดเดรสและระบบโทรศัพท์

ชื่อโครงการ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (หน่วยงานราชการ)
ชื่ออาคาร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่เริ่มติดตั้ง : 02/08/2020
สิ้นสุดวันที่ : 19/08/2020
ผลิตภัณฑ์หลัก : ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยและโทรศัพท์