โครงการระบบเตือนภัยอัคคีภัยของโรงพยาบาลเพื่อการสอน การแนะนำและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคนยัตตา

ชื่อโครงการ: โครงการระบบเตือนอัคคีภัยแบบระบุตำแหน่งได้ของโรงพยาบาลเพื่อการสอนอ้างอิงและวิจัยของมหาวิทยาลัย Kenyatta
ผลิตภัณฑ์หลัก: โรงพยาบาลเพื่อการสอน ส่งต่อและวิจัยของมหาวิทยาลัย Kenyatta (KUTRRH) เป็นโรงพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยชั้นนำระดับประเทศ
Asenware จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้และระบบควบคุมการดับเพลิง
โครงการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรสโครงการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แอดเดรส