กัมพูชา โครงการเตือนภัยและดับเพลิง Asenware บางโครงการ

กัมพูชา โครงการเตือนภัยและดับเพลิง Asenware บางโครงการ

(Daun Penh Construction Co., Ltd.) กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมรุ่น 2loop Fire Controll Panel (AW-AFP2189) Addressable
(Daun Penh Construction Co., Ltd.) Union of Young Federation of Cambodia (อาคาร UYFC) สำหรับแผงควบคุมอัคคีภัย 2 วง
Damrey Mekong Codominium 11Floors for Fire fighting and 2loop แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ Addressable
S&P Thai Restaurant & Bakery for 1loop แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ แอดเดรสได้
LOLC MFI (สำหรับทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา ) กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง (กัมพูชา)